Sugo

N bƐ sugo Mali min ye

N bƐ mun ye,

  • N’i ne ye n sigi ka sɛbɛkɔrɔ miiri, ka Mali lajɛ, ka n kun jan ka dolow ye, ka Mali dugukolo lajɛ, n bageyɔrɔ ani mɔyɔrɔ,
  • N bƐ fƐn min ye, o ye jamana ɲuman ye, min sumanen, min basigilen, bɛn b’a n’a sigiɲɔnw cɛ ani duniya jamana bɛɛ, minnu hami ye lafiya ni hɔrɔnya ani sariya ye.
  • N bƐ fƐn min ye, o ye jamana dumanba ye min denw lamɔna a ɲɛma, minnu bɛ baara dɔn a ɲɛma.
  • N BƐ FƐN MIN ye, o ye bɛɛ ɲɛ bɛ bɔ jamana min fɛ, ni dunkafab’a kɔnɔ, bɛɛ bɛ ji min k’i fa, bɛɛ bɛ kuran sɔrɔ nɔgɔya la, bɛɛ bɛ fura ɲuman sɔrɔ, i ka sɔrɔ mana kɛ cogo o cogo ye.
  • N BƐ Mali ye, a lamini lakananen don a sinin ka hɛrɛ kosɔn;
  • N BƐ Mali ye, min sinsinnen don a ka seko lakikaw kan, min ye baara kanu, faso kanu, kɔrɔbonya, forobafɛn lakanani k’a taala ye;
  • N BƐ Mali ye, min dayɛlɛlen don ka bila duniya la, min sen bɛ ɲɛnamaya baara bɛɛ la.
  • N bƐ fƐn min ye, o ye jamana ye, demokarasi yɛrɛ-yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na, min den bɛɛ dama ka kan, min hami ye a denw ani jɛkuluw bɛɛ ka hɔrɔnya ye, min b’a den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana yiriwa lakika la.
  • N bƐ fƐn min ye, o ye Mali min sigi ka di, banaya (sɔrɔ) b’a kɔnɔ, barika b’a la.
  • N bɛ sugo o Mali min na, k’o bila bi Mali nɔ na, bi, o ye ne kanu ye, o ye ne hami ye kosɛbɛ.

N ka hakilila : Bara,

N ko 3 bas baradas. Nous soutenir

Deminseniw ka bara sabati
Bara kura ani bara toko kolochili
Jamana den ka barakeyoro sabati Jamana ka bara la

N ka hakilila : Fanga,

N ko 5 bas baradas. Nous soutenir

Sini nesigi laje
Jamana bara kura
Politiki ani Jamana bara cogo farenfatia
Sharia akɛ sabati
baraso ani cogo kura

N ka hakilila : Kalan,

N ko 2 bas baradas. Nous soutenir

Bara kalan kuruya
Karamogo kalani

N ka hakilila : Kɛnɛya,

N ko 4 bas baradas. Nous soutenir

Koro ka sigida lakana
Dunkafa sabati, ji jelen ani bana keleli
Docotoro so kura
Kerefe furakeyoro (docotoroso, jiginyoroso...)

N ka hakilila : Lakanan,

N ko 1 ba barada. Nous soutenir

Lakana sabati

N ka hakilila : Sɛnɛ,

N ko 3 bas baradas. Nous soutenir

Tile barika ani a yeelen sabati
Sɛnɛ, bakan mara, jɛgɛ moni cogo kura
Baji lakana

N ka hakilila : So ani Siraba,

N ko 2 bas baradas. Nous soutenir

Yeelen sigi jamana fan be
Sira kura

N ka hakilila : Tungaranke,

N ko 1 ba barada. Nous soutenir

Tunkaranke dɛmɛni

Kunnafoni sɛben, gafe, jaso

Ras Bath kumakan
Ras Bath kumakan

12/04/2018

N Ka jƐ bolodacogo
N Ka jƐ bolodacogo

Bila la ni don 12 April 2018

Meeting

Konnafonni kalan
Bolola barakelaw sɛgɛrɛ
Bolola barakelaw sɛgɛrɛ

Bila la ni don 12 April 2018

Meeting

Konnafonni kalan

Instagram